Thực hiện Quy chế làm việc số 01-QC/BCĐ, ngày 13/7/2022 và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Sáng ngày 01/12/2023, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 11 năm 2023 tại trụ sở Tỉnh uỷ.