Thực hiện Quy chế làm việc số 01-QC/BCĐ, ngày 13/7/2022 và Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Chiều ngày 28/2/2024, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 2 năm 2024 tại trụ sở Tỉnh uỷ.