Tăng cường tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

28/12/2018 13:32 Số lượt xem: 50

Nhìn chung, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương khoá X về Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho thấy chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao và đóng góp vai trò quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã phát hiện những vấn đề còn bất cập, sơ hở, chưa phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Quang cảnh buổi Hội thảo.

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo “Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương khoá X về Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Đồng chủ trì Hội thảo gồm các đồng chí: Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương; Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo UBKT các tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo UBKT các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và đại biểu là đại diện các cơ quan, đơn vị.

Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Tờ trình và Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát là công tác của toàn Đảng

Ngày 30-7-2007, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá X đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW (Nghị quyết) về Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Nghị quyết được ban hành đúng thời điểm, đáp ứng được yêu cầu cấp thiết đặt ra về công tác xây dựng Đảng nói chung, và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng; đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn và nguyện vọng của đảng viên. Sự tham gia của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân, là căn cứ, cơ sở tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết đã được các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện đồng bộ, thống nhất, toàn diện, tương đối đa dạng về phương thức, thông qua các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; ban hành chỉ thị, nghị quyết nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện...

Báo cáo tổng kết của các ban đảng, đảng đoàn ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cho thấy, nội dung kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị…

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết cho thấy, kết quả thực hiện các chủ trương và giải pháp của Nghị quyết đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và đảng viên. Thẩm quyền của UBKT các cấp được tăng cường, bộ máy được kiện toàn.

Bên cạnh đó, đã xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đã từng bước được đổi mới theo quan điểm của Đảng, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời thực hiện theo hướng “sai phạm đến đâu, xử lý đến đó” và “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, hợp tác quốc tế về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng, chống tham nhũng có những tiến bộ rõ rệt. Việc phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ đã có chuyển biến tích cực, thường xuyên và chặt chẽ hơn.

Đặc biệt, phương pháp, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát bước đầu được đổi mới, thời điểm phù hợp. Kịp thời công khai kết quả kiểm tra, kết luận các phiên họp của UBKT, qua đó tuyên truyền, tạo sức lan toả về công tác kiểm tra của Đảng trong xã hội. Từ đó góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh tỉnh sai phạm, đồng thời củng cố niềm tin của đảng viên, của nhân dân khi tham gia giám sát hoạt động kiểm tra Đảng.

Tăng cường tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát

Phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an cho rằng, trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát, thì cần tập trung quan tâm trong công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá những cơ chế, chính sách ban hành “chưa đúng, chưa trúng”. Trong đó, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động phát hiện sớm.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Thành cũng cho rằng cần đánh giá đúng vai trò của chi bộ, và công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ.

Đồng quan điểm, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Tô Quang Thu cho rằng, để công tác kiểm tra, giám sát được tốt hơn, cần tăng cường tính chủ động. Đây là mệnh đề đầu tiên của tư tưởng chỉ đạo của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, và cần phải khẳng định trong Báo cáo tổng kết.

Đồng chí Tô Quang Thu đưa ra dẫn chứng, thời gian qua, xảy ra nhiều vụ việc sai phạm nhưng phát hiện muộn, có phải là do thiếu tính chủ động, do tâm lý “nước đến chân mới nhảy” hay không?

Bên cạnh những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, trong Báo cáo tổng kết cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại.

Thí dụ như trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ở một số nơi chưa kịp thời, chưa thường xuyên. Một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; công tác kiểm tra, giám sát chưa gắn chặt, xuyên suốt việc “xây” và “chống”. Chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm ở một số địa phương chưa cao, chưa đồng đều, có biểu hiện “trên nóng, dưới lạnh”. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng còn gặp nhiều khó khắn do cơ chế, chính sách của Nhà nước chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, thống nhất, còn nhiều bất cập. Chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng còn nhiều hạn chế…

Thực tế trên đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết phải đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 

 

Bên cạnh việc báo cáo tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết qua 10 năm, dự thảo Báo cáo tổng kết cũng đưa ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, cũng như nêu các kiến nghị, đề xuất.

Hội thảo đã nhận được hơn 10 ý kiến phát biểu đóng góp thiết thực vào dự thảo Báo cáo tổng kết. Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Tô Quang Thu đề nghị các đại biểu tham dự trực tiếp đóng góp ý kiến vào văn bản. Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, Ban Biên tập (Báo cáo tổng kết) sẽ tiếp tục hoàn thiện văn bản với chất lượng cao nhất, báo cáo Bộ Chính trị xây dựng, ban hành một văn bản mới, nhằm tiếp tục thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương năm khoá X về Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng./.

 

Nguồn: Nhandan.com.vn

Liên kết website