Một số nhiệm vụ, giải pháp của Ban Nội chính Tỉnh uỷ trong công tác tham mưu nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

03/11/2023 15:26 Số lượt xem: 76

Toàn cảnh phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phòng, chống tham ô, tham nhũng trong Đảng, Nhà nước. Người cho rằng đó là “những căn bệnh nguy hiểm”, “là giặc nội xâm”, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm suy yếu bộ máy của Đảng, Nhà nước; gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và kẻ địch là tệ tham ô, lãng phí, quan liêu”, phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, nhằm mục đích xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, đã quyết định tổ chức lại Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban. Để đưa công tác này đi vào chiều sâu, gắn kết đồng bộ giữa phòng và chống. Từ tháng 9/2021, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được Bộ Chính trị quyết định bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, là dấu ấn nổi bật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao, cộng đồng quốc tế ghi nhận, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 (ngày 30/6/2022), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, thành xu thế không thể đảo ngược, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao, bạn bè quốc tế ghi nhận”.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng thời, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân theo đúng tinh thần “Trên Dưới đồng lòng, Dọc Ngang thông suốt!”, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương, ngày 24/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh, do đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng Ban; giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động, Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tham mưu với Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm và đạt được kết quả như sau: 

- Tham mưu với Ban Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; Chuẩn bị nội dung, tài liệu và phục vụ 06 phiên họp của Ban Chỉ đạo, 06 cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo. 

- Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xử lý 2.461 đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Ban Chỉ đạo. Thường xuyên rà soát các đơn thư phức tạp, kéo dài để tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo giải quyết.

- Phối hợp với UBKT Tỉnh uỷ theo dõi việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Sau một năm thành lập Ban Chỉ đạo, Cấp uỷ, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 11 tổ chức đảng (trong đó, khiển trách 07, cảnh cáo 04) và 372 đảng viên (trong đó, khiển trách 180; cảnh cáo 66; cách chức 09; khai trừ 117).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện 04 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo. Rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ...

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo đúng quy trình, quy định và thẩm quyền của Ban Chỉ đạo. Tham mưu Ban Chỉ đạo đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với 02 vụ việc và 04 vụ án. Đến nay, 03 vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm, 01 vụ việc đã được đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo xử lý. Ngoài ra, Ban Nội chính còn được Ban Chỉ đạo giao theo dõi, đôn đốc 06 vụ việc, 09 vụ án.

- Phối hợp với các cơ quan tố tụng theo dõi, báo cáo Ban Chỉ đạo trong công tác điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay, Cơ quan điều tra 02 cấp đã khởi tố 20 vụ/70 bị can về các tội danh tham nhũng, tiêu cực.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo công tác giám định, định giá tài sản; Phối hợp với cơ quan thi hành án theo dõi công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực... 06 tháng đầu năm 2023, các cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án dân sự 02 cấp đã thu hồi được tổng số tiền hơn 29 tỉ đồng; thu giữ 03 tài khoản với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng và một số tài sản có giá trị khác để đảm bảo thi hành án cho các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị Sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực đã đánh giá “Ban Nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ đã phát huy tốt vai trò là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, chủ động, sâu sát và có nhiều đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác; phối hợp tham mưu đưa nhiều vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh”.

Tóm lại, sau hơn 01 năm hoạt động với vai trò, trách nhiệm là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã phần nào giúp cho Ban Chỉ đạo thể hiện vai trò “là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh uỷ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, thực hiện tốt yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các Ban Nội chính Tỉnh uỷ tại Hội nghị Sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đó là: “Các Ban Nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phải nỗ lực,cố gắng vươn lên khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm khâu nối, phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; chủ động, tích cực, sáng tạo tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; sâu sát, cụ thể, kiên trì, quyết liệt trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan chức năng thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương để chỉ đạo, hướng dẫn khó khăn, vướng mắc”.

Hai là, tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt các công việc cụ thể, thường xuyên, hằng ngày của Ban Chỉ đạo. Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, tham mưu những vấn đề lớn, dài hạn để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Trong thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh uỷ sẽ tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp uỷ đảng, tính tiền phong, gương mẫu, kiên trì xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chấn chỉnh, khắc phục tư tưởng sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý của Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

- Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, báo chí và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh uỷ, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, thật sự liêm chính, trong sạch,; Dám mạnh dạn tham mưu, đổi mới phương thức, cách làm của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Bốn là, phân định rõ giữa chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh uỷ với chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, bảo đảm “đúng vai, thuộc bài”.

Năm là, tăng cường sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ với các cơ quan nội chính và với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở quy định của Đảng, Nhà nước, tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, “quyền anh, quyền tôi”, “cua cậy càng, cá cậy vây”.

Sáu là, lựa chọn những khâu yếu, việc khó, những vấn đề phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để tham mưu Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo giải quyết nhằm ổn định tình hình kinh tế - chính trị trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Hoàng Việt - Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Liên kết website