Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023; Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 Cụm thi đua số II - Ban Nội chính Trung ương

25/12/2023 15:54 Số lượt xem: 44

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 22/12/2023 tại thành phố Hải Phòng, Cụm thi đua số II, Ban Nội chính Trung ương gồm Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng Sông Hồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng. Đại biểu tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, trưởng các phòng nghiệp vụ, các đồng chí phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng Sông Hồng; lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng - đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số II.

Báo cáo tổng hợp kết quả công tác năm 2023 của cụm thi đua do đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng trình bày khẳng định, năm 2023, 14 ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng Sông Hồng đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cụ thể trên các lĩnh vực sau:

1. Công tác nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy thuộc Cụm số II đã tích cực, chủ động nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; cụ thể hóa kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương. Các ban nội chính đã tham mưu cấp ủy ban hành 399 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, PCTN,TC và CCTP; nghiên cứu, tham mưu 121 đề án, chương trình, kế hoạch về công tác nội chính, PCTN,TC và CCTP; tham mưu ban hành 101 văn bản đề xuất ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy cho chủ trương hoạt động và đánh giá công tác của các cơ quan nội chính địa phương,

Các ban nội chính tỉnh uỷ, thành ủy đã chủ động nắm chắc tình hình, quyết liệt trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, theo đúng chỉ đạo.

Các ban nội chính trong Cụm số II đã giúp thường trực tỉnh ủy, thành ủy tổ chức tiếp 324 cuộc/2.442 lượt công dân; Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy tiếp 549 cuộc/1.396 lượt công dân. Sau tiếp công dân, các kiến nghị, đề nghị chính đáng của công dân đã được các ban nội chính tỉnh uỷ, thành ủy chuyển đến cơ quan, người có thẩm quyền xem xét giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy theo quy định; tham mưu xử lý 17.065 đơn thư gửi đến tỉnh ủy, thành ủy; tiếp nhận và xử lý 2.935 đơn thư gửi đến ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy.

2. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát về nội chính, PCTN, TC và CCTP tiếp tục được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm số II đã chủ trì tham mưu giúp tỉnh ủy, thành ủy chủ động xây dựng, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tham mưu cho cấp ủy 100 cuộc kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nội chính địa phương về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP; kiểm tra, giám sát việc xử lý đối với 18 vụ án, vụ việc.

Công tác rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước: rà soát 2.706 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước. Ban hành 1.632 văn bản để thông báo kết quả, hướng dẫn, đôn đốc về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP.

3. Công tác thẩm định, thẩm tra, tham gia ý kiến

Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm số II đã chủ trì, phối hợp thẩm định, tham gia ý kiến đối với 311 dự thảo, văn bản do các cấp, các ngành trình, trong đó có một số văn bản quan trọng của Trung ương, của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Qua việc thẩm định, thẩm tra và tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản góp phần quan trọng trong việc tham mưu cho các cấp ủy ban hành chủ trương, chính sách về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

4. Công tác phối hợp

Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp với ban tổ chức tỉnh uỷ, thành ủy tham gia ý kiến với 720 trường hợp trong việc rà soát quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật, giới thiệu ứng cử...

Trình ban thường vụ ban hành 26 quy chế, các đơn vị đã triển khai tổ chức thực hiện quy chế phối hợp về nội chính, PCTNTC và CCTP của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm số II; đã tổ chức 24 hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP.

Tích cực phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng tỉnh uỷ, thành ủy tham mưu, đề xuất: Chương trình làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy năm 2023; giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy trực thuộc; tham gia rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế của cấp ủy...

5. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ủy, thành ủy

Ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy Cụm số II đã kịp thời tham mưu, chuẩn bị nội dung các phiên họp Ban chỉ đạo CCTP tỉnh, thành phố; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP theo chương trình, kế hoạch công tác năm; công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương về công tác nội chính PCTNTC và CCTP, hoạt động tư pháp được quan tâm. Tổ chức bộ máy cán bộ của các cơ quan tư pháp từ cấp tỉnh đến cấp quận, huyện được củng cố kiện toàn; cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động của các cơ quan tư pháp từng bước được đầu tư, hỗ trợ. Đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, kiện toàn, từng bước bảo đảm về số lượng và nâng cao về chất lượng...

6. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ủy, thành ủy

Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm số II đã tham mưu, phục vụ 81 phiên họp của ban chỉ đạo và thường trực ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố, đồng thời tham mưu ban hành nhiều kết luận, thông báo kết luận để các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, liên quan tổ chức thực hiện.

Trong thời điểm báo cáo, tổng số vụ việc, vụ án các ban nội chính Cụm số II đã tham mưu, giúp ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy đưa vào diện Ban Thường vụ tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo là 82 vụ việc, vụ án; trong đó đã tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm được 35 vụ án, vụ việc; tham mưu ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo là 121 vụ việc, vụ án, trong đó xử lý dứt điểm là 48 vụ việc, vụ án. Số vụ việc nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự được ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý là 60 vụ việc.

7. Kết quả triển khai, thực hiện công tác thi đua chuyên đề theo Kế hoạch số 15-KH/BNCTW

Năm 2023, các đơn vị trong Cụm đã phát hiện 18 vụ án, vụ việc tham nhũng, tham mưu xử lý có hiệu quả 85 vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý 60 vụ việc, vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn đồng thời tích cực, chủ động rà soát, lựa chọn, tham mưu, đề xuất thường trực tỉnh ủy, thành ủy, ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh phê duyệt đưa các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ…vào diện theo dõi, và thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các cơ quan tư pháp định kỳ có báo cáo kết quả giải quyết đối với các vụ án, vụ việc.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao kết quả công tác nội chính, PCTNTC và CCTP, kết quả công tác thi đua chuyên đề mà các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm số II đạt được năm 2023; đồng thời tập trung thảo luận, làm rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác. Các đại biểu cũng kiến nghị với Ban Nội chính Trung ương một số nội dung như: tháo gỡ cơ chế biệt phái, biên chế, việc kê khai tài sản, thu nhập, bất cập trong các văn bản, quy định của trung ương, số lượng báo cáo Trung ương yêu cầu nhiều, gấp…