Học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XIII và thông tin chuyên đề

09/11/2021 15:00 Số lượt xem: 103

Ngày 8-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XIII và thông tin chuyên đề. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh và Thường trực các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


 

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 Hội nghị được nghe PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam thông tin chuyên đề “Tác động của đại dịch COVID-19 đến kinh tế – xã hội của Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh - Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới”. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các Quy định, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XIII, gồm: Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về thi hành Điều lệ Đảng”; Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15-6-2021 của Bộ Chính trị “Về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị “Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về những điều đảng viên không được làm”; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 3-6-2021 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 2-6-2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16-8-2021 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

 
 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập của các đại biểu. Đây là những nội dung quan trọng góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo. Đề nghị, sau Hội nghị này, cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận đã được học tập, nghiên cứu đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng  hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ trong tháng tới. Coi trọng việc xây dựng kế hoạch thực hiện, chương trình hành động, các văn bản hướng dẫn thực hiện với lộ trình thực hiện cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và cần có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2021; các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng thời sớm nghiên cứu kịch bản tăng trưởng mới cho thời kỳ “hậu” COVID-19, các giải pháp tổng thể kích cầu nền kinh tế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh, xã hội. Chăm lo sức khỏe, đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục… Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, không chủ quan, lơ là; thực hiện nghiêm việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; tận dụng tốt các thời cơ để trối dậy phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương Đảng khóa XIII, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị.  Các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XIII và nội dung chuyên đề “Tác động của đại dịch COVID-19 đến kinh tế – xã hội của Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh – Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới” theo định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Theo kế hoạch, các địa phương, đơn vị căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, có thể tổ chức lồng ghép tại hội nghị cán bộ chủ chốt hoặc các hội nghị khác để phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, thời gian hoàn thành trước ngày 10-12-2021.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website