Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh - 10 năm thành lập và phát triển

01/07/2023 15:56 Số lượt xem: 99

Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, ngày 08/3/2013, Ban Bí thư ban hành Quy định số 183-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Kể từ đây Ngành Nội chính Đảng được tái lập. Thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW của Ban Bí thư, ngày 21/6/2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Quyết định số 798-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và Phòng Nội chính- Tiếp dân của Văn phòng Tỉnh ủy. Ngày 5/7/2013 Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh chính thức đi vào hoạt động.