VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

25/04/2016 03:34 Số lượt xem: 14575
1. Tổ chức bộ máy:
 
 
Đồng chí: Nguyễn Văn Đoàn
TUV - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
 Điện thoại: 0222. 3822838
 
- Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Lý - Điện thoại: 0222. 3822424
- Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy: Nguyễn Chung Hà - Điện thoại: 0222. 3822487
- Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy: Nguyễn Vinh Thanh - Điện thoại: 0222.3822488
* Các đơn vị trực thuộc:
1. Phòng Tổng hợp
2. Phòng Nội chính- Tiếp dân
3. Phòng Hành chính cơ yếu
4. Phòng Lưu trữ
5. Phòng Quản trị
6. Phòng Tài chính Đảng
7. Trung tâm Công nghệ thông tin.
2. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh ủy:
2.1. Chức năng
- Là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Tỉnh ủy; giúp Tỉnh ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế- xã hội, nội chính, đối ngoại của cấp ủy; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ.
- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức đảng thuộc Tỉnh ủy, đảm bảo hậu cần cho hoạt động và là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
2.2. Nhiệm vụ
* Nghiên cứu đề xuất:
- Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc.
- Tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Tỉnh ủy
- Sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác văn phòng cấp ủy.
* Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát:
- Công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; chế độ cung cấp thông tin cho cấp ủy viên và các tổ chức; theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
- Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi; quản lý, khai thác mạnh cơ yếu, mã dịch của Tỉnh ủy. Thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước ở văn phòng cấp ủy cấp dưới.
- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính, tài sản của Đảng cho văn phòng cấp ủy cấp dưới. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiệp vụ tài chính- kế toán cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách của Đảng bộ tỉnh.
* Thẩm định, thẩm tra:
- Đề án của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của đề án.
- Nội dung các đề án thuộc lĩnh vực kinh tế- xã hội, nội chính trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (nếu được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao).
* Phối hợp:
- Tham gia, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất, cụ thể hóa một số chủ trương của Tỉnh ủy về cơ chế, chính sách kinh tế- xã hội, nội chính; tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng một số đề án, chương trình hành động, biên tập văn bản do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.
- Tham gia, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế văn phòng cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
- Phối hợp với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kinh tế- xã hội, nội chính; việc thực chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tìa sản của Đảng bộ, thẩm tra quyết toán của các đơn vị thụ hưởng ngân sách của Đảng bộ tỉnh.
- Phối hợp với các cơ quan tư pháp giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo công tác nội chính, xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp (ngoài các vụ việc, vụ án tham nhũng) ở địa phương theo quy định.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng nhà nước trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư dự án cho các cơ quan đảng theo đúng quy định của pháp luật.
* Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.