ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

25/04/2016 03:34 Số lượt xem: 13065
1. Tổ chức bộ máy:
 
Đồng chí: Hà Sỹ Tiếp
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
 
- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra: Vũ Bá Tốn 
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Nguyễn Trọng Oanh
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Nguyễn Công Vy
* Các đơn vị trực thuộc:
1. Văn phòng
2. Phòng nghiệp vụ I
3. Phòng nghiệp vụ II
4. Phòng nghiệp vụ III
5. Phòng nghiệp vụ VI
2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm tra Tỉnh ủy:
2.1. Chức năng:
- Là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ; thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.
- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Tỉnh ủy.
 
2.2. Nhiệm vụ:
* Nghiên cứu, đề xuất:
- Xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điểu lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.
- Đề xuất, đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành luật trong Đảng bộ.
- Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.
* Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành luật đảng trong đảng bộ; chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT và cơ quan UBKT cấp dưới.
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT Tỉnh ủy; chương trình, kế hoạch công tác của UBKT Tỉnh ủy.
* Thẩm định, kiểm tra
- Đề án của các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trước khi trình Ban chấp hành, ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.
* Phối hợp
- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác cán bộ theo phân cấp quản lý; Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra của cấp ủy; Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.