BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

25/04/2016 03:34 Số lượt xem: 12554
 
1. Tổ chức bộ máy:
 
Đồng chí: Nguyễn Đăng Túc
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
 
- Phó Trưởng ban Thường trực: Nguyễn Phương Mai
- Phó Trưởng ban: Nguyễn Thế Thắng
- Phó Trưởng ban: Nguyễn Bá Cự
* Các đơn vị trực thuộc:
1. Văn phòng
2. Phòng Tuyên truyền
3. Phòng Văn hóa- Văn nghệ
4. Phòng Khoa giáo
5. Phòng lý luận chính trị- Lịch sử Đảng
6. Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
 
2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
2.1. Chức năng
- Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng- văn hóa, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh.
- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh ủy
 
2.2. Nhiệm vụ
* Nghiên cứu, đề xuất:
- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở địa bàn tỉnh; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
- Các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo; biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh.
- Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.
Tham gia với HĐND, UBND tỉnh trong việc vận dụng, thể chế hóa các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.
- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.
* Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra giám sát:
- Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn kiểm tra thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực tuyên giáo.
- Tổ chức bồi dưỡng LLCT, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương và Tỉnh ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, trung tâm DBCT cấp huyện.
- Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà xuất bản do tỉnh quản lý.
- Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, truyền thống các ngành.
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương.
- Hằng tháng biên soạn và xuất bản cuốn “Thông tin sinh hoạt chi bộ” làm tài liệu sinh hoạt của các chi bộ.
* Thẩm định, thẩm tra:
Đề án của các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức đoàn thể của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng- văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ tỉnh trước khi trình Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.
* Phối hợp:
- Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức khoa học và văn nghệ sỹ ở tỉnh. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các đảng bộ thuộc khối tuyên giáo.
- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Ban Tuyên giáo của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo phân cấp quản lý.
* Thực hiện một số nhiệm vụ do ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao