BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

25/04/2016 03:34 Số lượt xem: 17881
BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
1. Tổ chức bộ máy:
 
Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức
 Điện thoại: 0222. 3822496
 
- Phó trưởng Ban: Dương Cao Nguyên
- Phó trưởng Ban: Trần Thị Hà
 
* Các đơn vị trực thuộc:
 
1. Văn phòng.
2. Phòng Tổ chức – cán bộ.
3. Phòng Cơ sở đảng – đảng viên.
4. Phòng Huyện – cơ quan cấp tỉnh.
5. Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ.
 
2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy:
2.1. Chức năng
- Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thương trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong tỉnh
- Là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Tỉnh ủy.
 
2.2. Nhiệm vụ
* Nghiên cứu, đề xuất:
- Tham mưu xây dựng nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cụ thể hóa chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
- Xây dựng đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
* Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
- Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
- Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp ủy cấp dưới và cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ ở các cơ quan khối đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
- Việc thực hiện phân công, phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiếu nại, xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
* Thẩm định, thẩm tra:
- Các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cấp dưới, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
-. Tham gia thẩm định các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các sở, ban, nghành trong tỉnh theo phân cấp.
- Thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân sự dự kiến bố trí, sử dụng, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý.
- Thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị hiện nay theo quy định.
* Phối hợp:
- Phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc thể chế hóa các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.
- Chủ trì phối hợp với các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.
- Chủ trì tham mưu, đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan khối đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thẻ chính trị - xã hội. Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Tỉnh ủy.
* Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao:
- Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh.
- Tham gia ý kiến và có văn bản thỏa thuận về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng phòng, ban ( và tương đương) ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, các ban, cơ quan của Tỉnh ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trước khi các cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm.
- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh. Phối hợp với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thực hiện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ diện Ban Thường Vụ Tỉnh ủy quản lý.
- Quản lý hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.
- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch; giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề chính trị của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
- Được cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng, về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
- Tổ chức thi tuyển, điều động, tiếp nhận, cho thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh theo phân cấp quản lý.
- Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở tỉnh.
- Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.