BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

25/04/2016 03:34 Số lượt xem: 11333
 
1. Tổ chức bộ máy:
 
Đồng chí: Phùng Đức Chiến
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận
 
- Phó Trưởng Ban Thường trực: Nguyễn Đạt Thiết
- Phó Trưởng Ban: Nguyễn Ngọc Thanh
- Phó Trưởng Ban: Lê Kim Ba
 
* Các đơn vị trực thuộc:
1. Văn phòng
2. Phòng Đoàn thể và các hội quần chúng
3. Phòng Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước
4. Phòng Dân tộc và Tôn giáo.
 
2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân vận Tỉnh ủy:
2.1. Chức năng:
- Là cơ quan tham mưu của cấp ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác dân tộc, tôn giáo.
- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Tỉnh ủy.
 
2.2. Nhiệm vụ:
* Nghiên cứu, đề xuất:
- Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của cấp ủy và Ban Thường vụ. Chuẩn bị, tham gia các dự thảo nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình công tác dân vận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Tham mưu với cấp ủy thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.
* Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
- Việc thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng về công tác dân vận.
- Tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo cấp ủy. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp ủy và cán bộ làm công tác dân vận của các cấp trong đảng bộ tỉnh.
- Tham gia ý kiến với các cơ quan chính quyền trong việc thể chế hóa nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
* Phối hợp:
- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế ban Dân vận của cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy. tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo sự phân cấp quản lý.
- Chủ trì, phối hợp với ban, ngành liên quan trong hoạt động chung về công tác dân vận, công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác dân vận ở địa phương.
- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và hội quần chúng tỉnh tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.
* Thẩm định, thẩm tra:
- Các đề án về công tác dân vận trước khi trình cấp ủy.
- Tham gia thẩm định các đề án, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... có liên quan mật thiết đến công tác dân vận; các đề án, dự án có liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân.
* Thực hiện một số nhiệm vụ do ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.