Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

23/10/2019 08:38 Số lượt xem: 1546

Ngày 22/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chỉ đạo. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự, truyền đạt nội dung.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu dự Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng, Phó các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.
 
Thông báo kết quả Hội nghị đến các đại biểu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan cho biết: Từ ngày 7 - 12/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Hội nghị lần thứ 11. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước tiếp theo.
 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức Đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ cao cấp…
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tích cực tham gia nghiên cứu, theo dõi kết quả Hội nghị của các đại biểu. Đồng chí đề nghị thời gian tới: Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ chủ chốt và đảng viên. Trong đó, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành trong tháng 10. Chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 đến cán bộ đảng viên và nhân dân, đặc biệt chuẩn bị tốt việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
 
Tập trung tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị 35 - CT/TW  của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 101-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Cấp ủy các cấp rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2019; các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ các cấp, trên cơ sở đó đề ra giải pháp thiết thực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các phong trào thi đua yêu nước... 
 
Các cơ quan tuyên truyền bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tiếp tục tuyên truyền kết quả, nội dung Hội nghị Trung ương 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
Theo BBN