Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 12 thuộc Chương trình đầu tư cải tạo, nâng cấp rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh theo mô hình phát triển rừng bền vững giai đoạn 2015 – 2020

11/10/2019 14:07 Số lượt xem: 240

(BNP) – Ngày 10/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1580/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 12 (Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục trồng rừng cải tạo nâng cấp 35 ha, trồng băng xanh cản lửa 2,0 km của năm 2020 và chăm sóc rừng, băng xanh năm 2, năm 3, năm 4 trong năm 2020) thuộc Chương trình đầu tư cải tạo, nâng cấp rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh theo mô hình phát triển rừng bền vững giai đoạn 2015-2020

Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh.

Tên gói thầu: Gói thầu số 12: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục trồng rừng cải tạo nâng cấp 35 ha, trồng băng xanh cản lửa 2,0 km của năm 2020và chăm sóc rừng, băng xanh năm 2, năm 3, năm 4 trong năm 2020.

- Giá gói thầu: 206.996.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh sáu triệu, chín trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

-  Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 10 năm 2019.

- Hình thức hợp đồng các gói thầu: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Phòng QLDVHCC