Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu: Số 7 (Hệ thống kênh và công trình trên kênh); Số 8 (Tư vấn giám sát cho gói thầu số 7); và các gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu số 7, số 8; Tổ chức theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu gói thầu số 7 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

11/10/2019 14:13 Số lượt xem: 383

(BNP) – Ngày 10/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu: Số 7 (Hệ thống kênh và công trình trên kênh); Số 8 (Tư vấn giám sát cho gói thầu số 7); và các gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu số 7, số 8; Tổ chức theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu gói thầu số 7 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Đuống.

Tên các gói thầu: Gói thầu số 7: Hệ thống kênh và công trình trên kênh. Gói thầu số 7a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 7. Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công cho gói thầu số 7. Gói thầu số 8a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 8. Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình cho gói thầu số 7.

- Giá gói thầu: Gói thầu số 7: 56.968.248.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm bốn mươi tám nghìn đồng). Gói thầu số 7a: 41.964.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu, chín trăm sáu mươi bốn nghìn đồng). Gói thầu số 8: 690.696.000 đồng (Sáu trăm chín mươi triệu, sáu trăm chín mươi sáu nghìn đồng). Gói thầu số 8a: 5.636.000 đồng (Năm triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn đồng). Gói thầu số 9: 257.312.000 đồng (Hai trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm mười hai nghìn đồng).

- Nguồn vốn: Xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2021 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 7: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu số 8: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng. Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu số 7 và 8: Một giai đoạn hai túi hồ sơ. Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tháng 9-10/2019.

- Hình thức hợp đồng gói thầu:  Gói thầu số 7: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 7: 400 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Gói thầu số 7a: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (10 ngày đối với công tác lập HSMT, 20 ngày đối với công tác đánh giá HSDT). Gói thầu số 8: Theo thời gian thực hiện gói thầu số 7. Gói thầu số 8a: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (05 ngày đối với công tác lập HSMT, 15 ngày đối với công tác đánh giá HSDT). Gói thầu số 9: Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm hiện hành.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Phòng QLDVHCC