Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa dạng số thuộc đề án xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh của: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

22/10/2019 13:57 Số lượt xem: 231

(BNP) – Ngày 21/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1659/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa dạng số thuộc Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh"

Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa dạng số. Gói thầu số 1a: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 1. Gói thầu số 1b: Tư vấn thảm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1.  Gói thầu số 2: Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu gói thầu số 1. Gói thầu số 2a: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 2. Gói thầu số 2b: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2.

- Giá gói thầu: Gói thầu số 1:   38.130.926.000 đồng. Gói thầu số 1a: 76.262.000 đồng. Gói thầu số 1b:  38.131.000 đồng. Gói thầu số 2: 1.488.921.000 đồng. Gói thầu số 2a:  2.978.000 đồng. Gói thầu số 2b:  2.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước cấp năm 2019, 2020.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 1a, 1b, 2a, 2b: Chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu số 1, 2: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 1, 2: Một giai đoạn 2 túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10 năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói đối với từng gói thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 1: 420 ngày kể từ ngày ký hợp đồng có hiệu lực. Gói thầu số 2: theo tiến độ gói thầu số 1. Gói thầu số 1a, 1b: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đối với từng gói thầu (không bao gồm thời gian thẩm định, phát hành HSMT; chuẩn bị HSDT).

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Phòng QLDVHCC