Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu, dự án đầu tư xây dựng trường học liên cấp Tiểu học và THCS phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

21/10/2019 07:42 Số lượt xem: 181

(BNP) – Ngày 17/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3724/UBND-XDCB về việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu, dự án đầu tư xây dựng trường học liên cấp Tiểu học và THCS phường Võ Cường

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh.

- Tên và giá gói thầu: Gói thầu số 4: Phòng cháy chữa cháy; giá gói thầu: 1.943.879.000 đồng (Một tỷ, chín trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi chín nghìn đồng); Gói thầu số 4a: Lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 4; giá gói thầu: 3.426.000 đồng (Ba triệu, bốn trăm hai mươi sáu nghìn đồng); Gói thầu số 5: Trạm biến áp 560 KVA-22/0,4kV; giá gói thầu: 2.393.819.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm chín mươi ba triệu, tám trăm mười chín nghìn đồng); Gói thầu số 5a: Lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 5; giá gói thầu: 2.286.000 đồng (Hai triệu, hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng); Gói thầu số 6: Nhà hiệu bộ kết hợp nhà đa năng; giá gói thầu: 27.829.872.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, tám trăm hai mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng); Gói thầu số 6a: Lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 6; giá gói thầu: 28.189.000 đồng (Hai mươi tám triệu, một trăm tám mươi chín nghìn đồng); Gói thầu số 6b: Thí nghiệm nén tĩnh cọc gói thầu số 6; giá gói thầu: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng); Gói thầu số 6c: Bảo hiểm công trình gói thầu số 6; giá gói thầu: 27.189.000 đồng (Hai mươi bảy triệu, một trăm tám mươi chín nghìn đồng);

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và các nguồn vốn khác (nếu có).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu số 4, 5, 6: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng; Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu số 4, 5: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu số 6: Một giai đoạn hai túi hồ sơ. Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10, 11 năm 2019.

- Loại hợp đồng: Gói thầu số 6: Hợp đồng theo đơn giá cố định; Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.     

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 4: 180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Các gói thầu số 4a, 5a, 6a: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 5: 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 6: 270 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 6b: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Gói thầu số 6c: Theo quy định của Luật bảo hiểm.

Xem chi tiết Văn bản tại đây

Phòng QLDVHCC