Nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

19/04/2019 09:57 Số lượt xem: 474

(BNP) - Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1249/UBND-KGVX thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Nhà chứa Quan họ thôn Viêm Xá.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn.

Trong đó, chủ động tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách về xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, đặc biệt là các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn, khu vui chơi giải trí, Trung tâm văn hóa thể thao trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; thu hút các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trong các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các thiết chế văn hóa trên địa bàn; rà soát, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có; bổ sung trang thiết bị hoạt động, thay thế những thiết bị cũ, lạc hậu, duy tu, sửa chữa công trình theo định kỳ; khắc phục hiện tượng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở địa phương bị bỏ hoang, đã đầu tư cơ sở vật chất nhưng không tổ chức được các hoạt động thường xuyên và hiệu quả.


Song song với đó, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở để tổ chức tốt các hoạt động sát với nhu cầu của người dân.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút được đông đảo người dân tham gia tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đặc biệt ở cấp xã và thôn trên địa bàn… Đồng thời, bố trí ngân sách trong kế hoạch hàng năm để đầu tư xây dựng mua sắm trang thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở./.
H.H