Lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu và giám sát theo dõi hoạt động đấu thầu - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.286 đoạn Đông Yên – thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7+569,04÷Km12+230) - Giai đoạn 1

15/05/2019 14:56 Số lượt xem: 222

(BNP) – Ngày 15/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1645/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu và giám sát theo dõi hoạt động đấu thầu - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.286 đoạn Đông Yên – thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7+569,04÷Km12+230) - Giai đoạn 1.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.

- Tên các gói thầu: Gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây dựng và bảo hiểm công trình; Gói thầu số 7: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

- Giá các gói thầu: Gói thầu số 6:  94.727.655.000 đồng (Chín mươi tư tỷ, bảy trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi năm nghìn đồng), Trong đó: Chi phí xây dựng: 81.816.943.000 đồng; Chi phí hạng mục chung (tạm tính): 4.090.847.000 đồng; Chi phí bảo hiểm công trình: 229.087.000 đồng; Chi phí dự phòng (tạm tính): 8.590.779.000 đồng; Gói thầu số 7: 1.352.708.000 đồng (Một tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm linh tám nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn xây dựng cơ bản tập trung) và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 6: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Gói thầu số 7: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 6: Quý II năm 2019; Gói thầu số 7: Quý IV năm 2019.

- Loại hợp đồng: Gói thầu số 6 áp dụng hai loại hợp đồng, cụ thể: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Đối với phần xây dựng, hạng mục chung và dự phòng; Hợp đồng trọn gói: Đối với phần bảo hiểm công trình; Gói thầu số 7: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 6: Đối với phần xây dựng, hạng mục chung và dự phòng: 540 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Đối với phần bảo hiểm công trình: Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm hiện hành; Gói thầu số 7: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết Văn bản tại đây.