Lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tư vấn, dự án ĐTXD đường Hạp Lĩnh – Khắc Niệm (giai đoạn 3), thành phố Bắc Ninh

19/04/2019 15:09 Số lượt xem: 346

(BNP) – Ngày 18/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1319/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tư vấn, dự án ĐTXD đường Hạp Lĩnh – Khắc Niệm (giai đoạn 3), thành phố Bắc Ninh.

-Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh.

- Tên các gói thầu: Gói thầu số 4: Tư vấn thiết kế BVTC và lập dự toán; Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán.

- Giá các gói thầu: Gói thầu số 4: 424.090.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tư triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng); Gói thầu số 5: 86.635.000 đồng (Tám mươi sáu triệu, sáu trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Vốn dự phòng ngân sách Nhà nước, tăng thu, kết dư ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 4: 25 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 5: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.