Lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu, Dự án ĐTXD đường dẫn phía Bắc từ ĐT276 đến cầu Phật tích – Đại Đồng Thành, địa phận huyện Tiên Du

15/05/2019 14:51 Số lượt xem: 195

(BNP) – Ngày 15/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1646/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu, Dự án ĐTXD đường dẫn phía Bắc từ ĐT276 đến cầu Phật tích – Đại Đồng Thành, địa phận huyện Tiên Du.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.

- Tên các gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung; Gói thầu số 05: Tư vấn trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác GPMB trong phạm vi dự án điều chỉnh, bổ sung; Gói thầu số 06: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục dịch chuyển đường điện phục vụ công tác GPMB; Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục dịch chuyển đường điện phục vụ công tác GPMB; Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công hạng mục dịch chuyển đường điện phục vụ công tác GPMB; Gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây lắp hạng mục dịch chuyển đường điện phục vụ công tác GPMB.

- Giá các gói thầu (tạm tính): Gói thầu số 04: 325.670.000 đồng (Ba trăm hai mươi lăm triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng); Gói thầu số 05: 35.710.000 đồng (Ba mươi lăm triệu, bảy trăm mười nghìn đồng); Gói thầu số 06: 79.815.000 đồng (Bảy mươi chín triệu, tám trăm mười lăm nghìn đồng); Gói thầu số 07: 17.160.000 đồng (Mười bảy triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng); Gói thầu số 08: 105.240.000 đồng; (Một trăm linh năm triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng); Gói thầu số 09: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)

- Nguồn vốn: Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 09: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng; Gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 09: Một giai đoạn một túi hồ sơ; Gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 04: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 05: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 06: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 07: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 08: Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 09; Gói thầu số 09: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết Văn bản tại đây.