Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 25/06/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu, Dự án ĐTXD đường dẫn phía Bắc từ ĐT276 đến cầu Phật tích – Đại Đồng Thành, địa phận huyện Tiên Du

  15/05/2019 14:51 Số lượt xem: 80

  (BNP) – Ngày 15/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1646/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu, Dự án ĐTXD đường dẫn phía Bắc từ ĐT276 đến cầu Phật tích – Đại Đồng Thành, địa phận huyện Tiên Du.

  - Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.

  - Tên các gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung; Gói thầu số 05: Tư vấn trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác GPMB trong phạm vi dự án điều chỉnh, bổ sung; Gói thầu số 06: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục dịch chuyển đường điện phục vụ công tác GPMB; Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục dịch chuyển đường điện phục vụ công tác GPMB; Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công hạng mục dịch chuyển đường điện phục vụ công tác GPMB; Gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây lắp hạng mục dịch chuyển đường điện phục vụ công tác GPMB.

  - Giá các gói thầu (tạm tính): Gói thầu số 04: 325.670.000 đồng (Ba trăm hai mươi lăm triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng); Gói thầu số 05: 35.710.000 đồng (Ba mươi lăm triệu, bảy trăm mười nghìn đồng); Gói thầu số 06: 79.815.000 đồng (Bảy mươi chín triệu, tám trăm mười lăm nghìn đồng); Gói thầu số 07: 17.160.000 đồng (Mười bảy triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng); Gói thầu số 08: 105.240.000 đồng; (Một trăm linh năm triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng); Gói thầu số 09: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)

  - Nguồn vốn: Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 09: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng; Gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 09: Một giai đoạn một túi hồ sơ; Gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

  - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2019.

  - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 04: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 05: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 06: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 07: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 08: Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 09; Gói thầu số 09: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  Xem chi tiết Văn bản tại đây.