Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng đường gom QL.18 từ KCN Quế Võ đến Khu đô thị Tây Hồ đoạn Km8+100÷Km8+400 (bên trái tuyến) và hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng đường gom, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

15/05/2019 14:46 Số lượt xem: 227

(BNP) – Ngày 15/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1647/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng đường gom QL.18 từ KCN Quế Võ đến Khu đô thị Tây Hồ đoạn Km8+100÷Km8+400 (bên trái tuyến) và hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng đường gom, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.

- Tên gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị (mới 100%) và bảo hiểm công trình.

- Giá gói thầu số 4: 17.911.799.000 đồng (Mười bảy tỷ, chín trăm mười một triệu, bảy trăm chín mươi chín nghìn đồng). Trong đó: Chi phí xây dựng: 14.894.757.000 đồng; Chi phí thiết bị (mới 100%): 606.045.000 đồng; Chi phí hạng mục chung (tạm tính): 744.738.000 đồng; Chi phí bảo hiểm công trình: 41.705.000 đồng; Chi phí dự phòng (tạm tính): 1.624.554.000 đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 4:  Đối với phần xây dựng, thiết bị, hạng mục chung và dự phòng: 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Đối với phần bảo hiểm công trình: Theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm.

Xem chi tiết Văn bản tại đây.