Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 25/06/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 3, Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Nội Doi – Cung Kiệm, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

  16/05/2019 14:29 Số lượt xem: 82

  (BNP) – Ngày 16/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1665/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 3, Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Nội Doi – Cung Kiệm, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

  - Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Quế Võ.

  - Tên gói thầu số 3: Thi công hạng mục dịch chuyển đường điện 0,4kV phục vụ GPMB.

  - Giá gói thầu số 3: 1.878.839.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm bẩy mươi tám triệu, tám trăm ba mươi chín nghìn đồng). Trong đó: Chi phí xây dựng: 1.806.576.000 đồng; Chi phí hạng mục chung (tạm tính): 72.263.000 đồng

  - Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

  - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2019.

  - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  Xem chi tiết Văn bản tại đây.