Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 3, 4 thuộc Dự án ĐTXD đường TL.287 đoạn từ QL.38 mới, huyện Tiên Du đến QL.18, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

14/05/2019 14:22 Số lượt xem: 354

(BNP) – Ngày 14/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1636/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 3, 4 thuộc Dự án ĐTXD đường TL.287 đoạn từ QL.38 mới, huyện Tiên Du đến QL.18, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.

- Tên các gói thầu: Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng và bảo hiểm công trình; Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

- Giá các gói thầu: Gói thầu số 3:  228.556.791.000 đồng (Hai trăm hai mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi sáu triệu, bẩy trăm chín mươi mốt nghìn đồng), Trong đó: Chi phí xây dựng: 201.972.236.000 đồng; Chi phí hạng mục chung (tạm tính): 9.130.791.000 đồng; Chi phí dự phòng (tạm tính): 16.888.242.000 đồng; Chi phí bảo hiểm: 565.522.000 đồng; Gói thầu số 4: 1.516.149.000 đồng (Một tỷ, năm trăm mười sáu triệu, một trăm bốn mươi chín nghìn đồng).

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 3: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Gói thầu số 4: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 3: Quý II năm 2019; Gói thầu số 4: Quý IV năm 2019.

- Loại hợp đồng: Gói thầu số 3 áp dụng hai loại hợp đồng, cụ thể: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Đối với phần xây dựng, hạng mục chung và dự phòng; Hợp đồng trọn gói: Đối với phần bảo hiểm công trình; Gói thầu số 4: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 3: Đối với phần xây dựng, hạng mục chung và dự phòng: 780 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Đối với phần bảo hiểm công trình: Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm hiện hành; Gói thầu số 4: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết Văn bản tại đây.