Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 21/04/2019

Không lấy được dữ liệu từ server
(BNP) - Ngày 30/9/2009, tại kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã ghi danh Dân ca Quan họ Bắc Ninh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong 10 năm qua, Bắc Ninh đã thực hiện tốt các nội dung Việt Nam cam kết với UNESCO về bảo tồn Dân ca Quan họ, như truyền dạy, phục dựng không gian diễn xướng truyền thống, tuyên truyền quảng bá ra thế giới; đầu tư cơ sở vật chất... nhằm giữ gìn, bảo vệ và tiếp tục phát huy giá trị độc đáo của di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh.