Gia Bình nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

24/04/2018 09:32 Số lượt xem: 117

Thời gian qua, huyện Gia Bình triển khai hiệu quả nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Kho Bạc Nhà nước Gia Bình là một trong những đơn vị chấp hành tốt các quy định  trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công 

Cùng với việc đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, THTK, CLP, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện công khai, minh bạch trong THTK, CLP và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc THTK, CLP… Riêng năm 2017, huyện ra Công văn số 18/ CV - UBND ngày 21 - 2 - 2017 và Công văn số 436 / CV - UBND ngày 21 - 4 -2017 về tăng cường kỷ cương hành chính và kỷ cương hội họp; tổ chức hơn 50 hội nghị, tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật THTK, CLP. UBMTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức THTK, CLP. Thanh tra huyện và các ngành triển khai 6 cuộc thanh tra về việc THTK, CLP; đôn đốc thực hiện 7 Quyết định, Kết luận sau thanh tra, kiểm tra, thu hồi về ngân sách huyện hơn 1,42 tỷ đồng, ngân sách xã hơn 40 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 82 triệu đồng. Những tập thể, cá nhân có sai phạm đã xử lý nghiêm theo quy định.

Trong lĩnh vực thẩm định phê duyệt dự toán, huyện phân bổ và giao dự toán ngân sách Nhà nước theo hướng tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, công khai tài chính ngân sách; tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai, điều hành ngân sách bám sát dự toán được giao, chủ động điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ làm cơ sở cho việc THTK, CLP. Năm 2017, Gia Bình có 84 cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, trong đó 70 cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế khoán kinh phí giao quyền tự chủ và tự chủ kinh phí tiết kiệm được hơn 3,84 tỷ đồng. Trong quản lý đầu tư, xây dựng tiết kiệm được hơn 12,1 tỷ đồng thông qua rà soát, đấu thầu, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Việc mua sắm tài sản, quản lý, sử dụng tài sản công như: Phương tiện đi lại, thiết bị và trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, công trình phúc lợi công cộng… được thực hiện đúng quy định. Trên lĩnh vực quản lý giá, tài sản công, các cơ quan, đơn vị của huyện đều sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý tài sản của tỉnh bảo đảm việc quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản nhà nước…

Thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật THTK, CLP và các chương  trình hành động về THTK, CLP của tỉnh, huyện đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; xây dựng định mức tiết kiệm ở từng lĩnh vực quản lý; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong một số lĩnh vực trọng điểm theo quy định mới; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý vốn, tài sản nhà nước, xây dựng cơ bản, tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách; yêu cầu các phòng, ban, ngành, xã, thị trấn tiết kiệm các khoản chi thường xuyên cho bộ máy quản lý Nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công theo quy định của Luật  THTK, CLP, đồng thời triển khai kế hoạch thanh tra ngân sách tài chính các đơn vị thụ hưởng ngân sách theo đúng kế hoạch…

Bài, ảnh: Quang Minh

Nguồn: Baobacninh.com.vn

Liên kết website