Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm tỉnh Bắc Ninh

11/07/2017 14:34 Số lượt xem: 133

6 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo.

Lãnh đạo tỉnh tham quan quầy tiếp nhận TTHC của các Sở, ban, ngành

Công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính:

UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 23/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2017;  Kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 29/12/2016 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017; Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về việc ban hành quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số CCHC hằng năm của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 24/4/2017 về việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 28/4/2017 về việc tiếp tục duy trì và cải thiện hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017.

Cải cách thể chế:

Tính đến 31/5/2017, Sở Tư pháp đã tiến hành góp ý, thẩm định 18  dự thảo văn bản QPPL đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Từ đầu năm, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành 15 văn bản QPPL gồm 4 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 11 Quyết định của UBND, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các ý kiến thẩm định được cơ quan thẩm quyền xem xét, đánh giá cao, góp phần quan trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và đúng pháp luật.

Cải cách thủ tục hành chính:

- UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2017. Đến nay, tất cả các thủ tục hành chính các Sở, ban, ngành đều được đăng công khai trên trang điện tử về cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm: Các Sở, ban, ngành tỉnh đã tiếp nhận 85.624 hồ sơ, giải quyết đúng và trước hẹn 84.420 hồ sơ, không có hồ sơ trả chậm.

Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước:

Tỉnh đã tổ chức sắp xếp, kiện toàn các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;  triển khai sáp nhập các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề cấp huyện.

100% các cơ quan, đơn vị đều được quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức bộ máy, quy chế làm việc, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị quản lý, điều hành; đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, hiệu lực, hiệu quả cao; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp trong việc thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Ngày 17/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 506/QĐ-TTg về việc thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh trực thuộc UBND tỉnh. Theo đó tất cả các Sở, ban, ngành và một số cơ quan ngành dọc của Trung ương đều thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm.

Ngày 17/5/2017, UBND tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt và vận hành thử Trung tâm. Hiện nay, tại Trung tâm bước đầu thực hiện tiếp nhận và giải quyết 765/1.505 thủ tục hành chính (chiếm 50,8%) của 16 Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh và 3 cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

- Đối với cấp huyện: UBND tỉnh ban hành văn bản số 1556/UBND-NC giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thị xã xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định trong tháng 6/2017.

- Đối với cấp xã: 100% UBND cấp xã đã triển khai áp dụng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã mở 7 lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong QLNN và CCHC năm 2017, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, đang chuẩn bị mở 03 lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2017.

- Công tác tuyển dụng: Phê duyệt kết quả thi tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2016 của các huyện, thị xã, thành phố với số người trúng tuyển: 1.452 người; Tuyển dụng theo Quyết định 33/2012/QĐ-UBND: 08 công chức, 27 viên chức;  Tuyển dụng viên chức theo Quyết định 109/2011/QĐ-UBND: 02 người.

Hiện đại hoá hành chính:

100% các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã có trang thông tin điện tử cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của các cấp phục vụ người dân và doanh nghiệp. 100% các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt mức độ 2 và được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (tại địa chỉ bacninh.gov.vn). Tháng 01/2017, số lượng DVC mức độ 3 đã được triển khai với 335 dịch vụ công gồm: 245 DVC cấp tỉnh, 77 DVC cấp huyện, 13 DVC cấp xã.      

Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2009:

Tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 104 cơ quan hành chính nhà nước triển khai áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008; Thông qua việc áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 đã tạo ra quy trình, lề lối, tác phong làm việc hiệu quả, văn minh, đúng quy định của pháp luật.

Ngày 30/5/2017, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh đứng vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước với Chỉ số đạt 81,31%, tăng 36 bậc so với năm 2015. Điều này thể hiện Công tác cải cách hành chính của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua đã có những bước tiến bộ rõ rệt.

Vũ Vân Anh

Nguồn: Sở Nội vụ

Liên kết website